CRPF Recruitment 2024

CRPF Recruitment 2024

CRPF ભરતી 2024 સત્તાવાર વેબસાઇટ પર 169 ખાલી જગ્યાઓ માટે બહાર છે. ઉમેદવારો નીચેની વિગતવાર માહિતી ચકાસી શકે છે, જેમાં સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા સામે GD કોન્સ્ટેબલ પોસ્ટ્સ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતોનો સમાવેશ થાય છે.

CRPF Recruitment 2024

Recruitment Board CRPF
Total Posts 169 Posts
Year 2024
Last Date 15-02-2024

Post

  • GD Constable

 

  • Education Qualification

    The candidate should have completed matriculation or its equivalent from a recognised board

Pay Scale

The selected candidates will be plated as per the 7th pay commission based on level 3, which ranges from Rs 21,700 to Rs 69,100. Additionally, candidates will get other allowances as applicable to all central government employees.

Important Dates

Start Date 16-01-2024
Last Date 15-02-2024

Age Limit

The age of the candidate should be between 18 and 23 years as of the last date of the online. However, relaxation of age will be given to reserved category candidates.

Below are the steps to apply for the posts for the ease of candidates:

  • Step 1 : Visit the official website: rect.crpf.gov.in
  • Step 2 : Click on the Recruitment button
  • Step 3 : Click on the Apply tab of GD Constable Posts under sports quota
  • Step 4 : Read the instructions and fill in the application form. On submission, a unique number will be generated.
  • Step 5 : Pay the required fees (where applicable)
  • Step 6 : Download and print the application fees for future reference

Important Links

Advertisement Click Here
Apply Online Click Here
HomePage Click Here
CRPF Recruitment 2024
READ MORE   GSSSB Recruitment 2024 for Head Clerk, Senior Clerk, Jr. Clerk and Various Other Posts

Leave a Comment