GSSSB Clerk Recruitment 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024: ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષાના કૉલ લેટર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર વર્ગ-3 ( ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B)ની સંયુક્ત પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III Combined Competitive Examination) માટે MCQ CBRT (Computer Based Recruitment Test)ના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની વિગતે ઉલ્લેખિત તારીખ અને સમય દરમિયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી પ્રવેશપત્ર (કોલલેટર) તેમજ ઉમેદવારો માટેની સૂચનાઓ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ સિવાય ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોલલેટરની પ્રિન્ટ નકલ વગર ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં.

કોલ લેટર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

 • https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઈટ પર જવું
 • MCQ-CBRT પદ્ધતિની પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારોએ Call Letter પર Click કરવું
 • ત્યારબાદ “Primary Exam Call Letter” પર “Click” કરીને Select Job ના બોક્ષમાંથી આપ જે જાહેરાતનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાત Select કરીને નિયત બોક્ષમાં “Confirmation Number” તથા “Birth Date” ટાઇપ કરીને Print Call Letter પર “Click” કરવાથી અલગ Window માં આપનો Call Letter (પ્રવેશપત્ર) સ્ક્રીન પર દેખાશે.
 • જે Call Letter તથા તે સાથેની સૂચનાઓની પ્રીન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. (કોલ લેટર નવી વિન્ડોમાં ખોલવા માટે Pop up Blocker Off કરવું જરૂરી છે).
 • ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરેલ Call Letter તથા સૂચનાઓની વિગતો કે જે CBRT પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અચૂક ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા સલાહ આપવામાં આવે છે.
 • ઓનલાઇન કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા સંદર્ભે કોઇ માર્ગદર્શનની આવશ્યકતા જણાય તો તે માટે મંડળના હેલ્પલાઇન ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૧૬ પર કચેરી સમય દરમ્યાન સંપર્ક કરી શકાશે.

જરૂરી લિંક:

સત્તાવાર વેબસાઇટ gsssb.gujarat.gov.in
GSSSB CCE કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

GSSSB Exam: CCE પરીક્ષાના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર, જુઓ શિફ્ટ સહિત સંપૂર્ણ માહિતી

પરીક્ષાના કાર્યક્રમમાં ફેરફાર
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પરિપત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વહીવટી કારણોસર તા. 06/05/2024 અને તા. 07/05/2024 ની પરીક્ષાને અન્ય બે દિવસ તા. 15/04/2024 અને તા. 09/05/2024 ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે. તદ્દઉપરાંત પરીક્ષાની શિફ્ટના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે. આ પરીક્ષા 4 શિફ્ટમાં લેવામાં આવશે, જોકે તારીખ 13/04/2024 ના રોજ એક જ શિફ્ટમાં પરીક્ષા લેવામાં આવશે.

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

 • પરીક્ષાનો સમયગાળો તા. 01/04/2024 થી તા. 09/05/2024 દરમિયાન
 • પરીક્ષા પધ્ધતિ  CBRT (Computer Based Response Test)
 • કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ તા.27/03/2024 ના રોજ 02:00 31/03/2024 ના રાત્રીના 23:59 સુધી
GSSSB Exam

 

💥GSSSB પરીક્ષા કાર્યક્રમમાં ફેરફાર ઓફિસિયલ લેટર અહીં ક્લિક કરો

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય, લગ્નની સીઝન અને યુનિવર્સિટી પરીક્ષા હોવાના કારણે તથા મહિલા ઉમેદવાર પ્રસુતિની તારીખના કિસ્સામાં મંડળ પરીક્ષા તારીખ અંગે નિર્ણય કરશે

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. જાહેરાત ક્રમાંક 212 વર્ગ ૩ની પ્રાથમિક પરીક્ષાની તારીખ મુદ્દે અનિવાર્ય સંજોગોમાં પરીક્ષા માટે અનુકુળ ન હોય તે ઉમેદવારો તારીખ અંગે મંડળને અગાઉથી જાણ કરવા એક પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

પરિપત્રમાં શું જણાવ્યું છે ?
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળએ પરિપત્રમાં જણાવ્યું છે કે તા. 01/03/2024ના રોજ પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ પરીક્ષાની સંવેદનશીલતા અને સલામતીના કારણોસર ઉમેદવારને કોલ લેટરમાં ફાળવેલ સ્થળ, તારીખ અને સમય બદલી શકાશે નહી તેમ જણાવવામાં આવેલ છે.
આ પરીક્ષા કાર્યક્રમના સમયગાળા દરમિયાન લગ્નની સિઝન અને યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ હોવાના કારણોસર તદુપરાંત મહિલા ઉમેદવારને પ્રસુતિની તારીખના કિસ્સામાં ઉમેદવારની રજુઆત અન્વયે સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કર્યા બાદ કોઇ ઉમેદવારને પ્રતિકૂળ હોય તેવી પરીક્ષા તારીખ ફાળવવામાં આવશે નહીં. આ માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાને લેવા જણાવવામાં આવે છે.

જાણો વિગતે પરિપત્ર

1. ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન હોવાના કિસ્સામાં.
મંડળે જણાવ્યું છે કે, આ માટે ઉમેદવારે તેઓના લગ્નની અસલ કંકોત્રી સાથે તથા રૂ. 50/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગંદનામા સાથે મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે. તદુપરાંત ઉમેદવારે લગ્નની તારીખ બાદ મોડામાં મોડા 2 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન મેરેજ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફીકેટ પણ રજૂ કરવાનું રહેશે.

2. ઉમેદવારની યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાના કિસ્સામાં.
આ માટે ઉમેદવારે યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા હોવા અંગેના જરૂરી આધારો તથા રૂ. 50/- ના સ્ટેમ્પ પેપરના સોગંદનામા સાથે મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે.

૩. મહિલા ઉમેદવારો માટે પ્રસૂતિના કિસ્સામાં.
આ માટે ઉમેદવારે સક્ષમ તબીબી અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રસૂતિની અંદાજીત તારીખ (Expected Delivery Date) અંગે જરૂરી આધાર-પુરાવા સહ મંડળને લેખિતમાં અરજી કરવાની રહેશે (સોંગદનામાની જરૂર નથી).

ઉપર્યુક્ત અનિવાર્ય સંજોગોમાં ઉમેદવારને પરીક્ષા માટે કઈ તારીખ પ્રતિકૂળ છે તે અંગેની આ સાથે સામેલ નિયત નમૂના મુજબની અરજી તા.12/03/2024 સુધીમાં મંડળને રૂબરૂમાં રજૂ કરવાની રહેશે. નિયત સમયમર્યાદા બાદ કે ઉપર્યુક્ત ખાસ કિસ્સાઓ સિવાયની અરજીઓ વિચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારો દ્વારા મળેલ અરજીઓ બાબતે મંડળ દ્વારા સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા કરી ઉમેદવારોના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે તથા મંડળ આ બાબતે જે નિર્ણય લેશે તે ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે.

READ MORE   NABARD Recruitment 2024

ખોટા દસ્તાવેજો રજુ કરશો તો કાર્યવાહી થશે
મંડળે એમ પણ જણાવ્યું છે કે, જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા ખોટા દસ્તાવેજો રજુ કરીને અથવા અન્ય કોઈ રીતે મંડળને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. તદુપરાંત ખોટું સોગંદનામુ રજુ કરવા સબબ ફોજદારી ગુન્હો પણ બની શકે છે. જેની નોંધ લેવા જણાવવામાં આવે છે.

21 માર્ચ થી ઉમેદવારો પોતાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે

આ પરીક્ષામાં પ્રશ્નના ખોટા જવાબમાં 0.25 ટકા નેગેટિવ મર્કિંગ ગણવામાં આવશે. 100 માર્ક ની ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવામાં આવશે. રામ નવમીના દિવસે અને રજાના દિવસોમાં પણ પરીક્ષાઓ લેવામાં આવશે. 21 માર્ચ થી ઉમેદવારો પોતાના કોલલેટર ડાઉન લોડ કરી શકશે.

5554 ગ્રુપ A, B ખાલી જગ્યાઓ માટે GSSSB CCE પરીક્ષાની તારીખ 2024 gsssb.gujarat.gov.in પર બહાર પાડવામાં આવી છે. GSSSB CCE પરીક્ષા 1લી એપ્રિલથી 8મી મે 2024 દરમિયાન યોજાવાની છે.

ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB) એ જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટ્સ માટે ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-Bની 5554 જગ્યાઓની ભરતી માટે ગુજરાત CCE 2024 નોટિફિકેશન પીડીએફ બહાર પાડ્યું છે. GSSSB એ તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in/ પર GSSSB CCE પરીક્ષા તારીખ 2024 સંબંધિત નોટિસ બહાર પાડી છે. GSSSB CCE પરીક્ષા 2024 01મી એપ્રિલથી 8મી મે 2024 દરમિયાન દરરોજ 04 શિફ્ટમાં યોજાવાની છે. લેખમાંથી GSSSB પરીક્ષાની તારીખ માટે સંપૂર્ણ પરીક્ષા શેડ્યૂલ તપાસો.

GSSSB CCE ભરતી 2024- વિહંગાવલોકન

GSSSB નોટિફિકેશન pdf માં જણાવ્યા મુજબ જે ઉમેદવારોએ તેમનું ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું છે અને અન્ય જરૂરી પાત્રતા પરિમાણોને પૂર્ણ કર્યા છે તેઓ છેલ્લી નોંધણી તારીખો પહેલાં GSSSB CCE ભરતી 2024 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. GSSSB પસંદગી પ્રક્રિયાના 02 તબક્કાઓ હાથ ધરશે એટલે કે પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને વિવિધ જૂથ-A અને જૂથ-B પોસ્ટની 5554 ખાલી જગ્યાઓ માટે પાત્ર ઉમેદવારોની ભરતી કરવા માટે દસ્તાવેજની ચકાસણી. સમાન ખાલી જગ્યાઓમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો GSSSB વેકેન્સી 2024 સંબંધિત વિહંગાવલોકન વિગતો માટે નીચેના કોષ્ટકમાંથી જઈ શકે છે….

GSSSB CCE ભરતી 2024- વિહંગાવલોકન

 • સંસ્થા ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB)
 • પરીક્ષાનું નામ ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ- III (જૂથ-A અને જૂથ-B) સંયુક્ત પરીક્ષા
 • પોસ્ટનું નામ ગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી પોસ્ટ્સ (જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય પોસ્ટ્સ)
 • ખાલી જગ્યાઓ 5554 (સુધારેલ)
 • જાહેરાત નંબર GSSSB/202324/212
 • કેટેગરી સરકારી નોકરીઓ
 • GSSSB CCE પરીક્ષા તારીખ 2024 01મી એપ્રિલથી 8મી મે 2024
 • પસંદગી પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • પગાર રૂ. 26000/- રૂ. 40800/- રૂ. 49600/-
 • જોબ લોકેશન ગુજરાત

GSSSB CCE પરીક્ષાની તારીખ 2024 બહાર

ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ- III (જૂથ-એ અને જૂથ-બી) 5554 જૂથ-એ અને જૂથ-બી પોસ્ટની ભરતી માટેની સંયુક્ત પરીક્ષા 01મી એપ્રિલથી 8મી મે 2024 દરમિયાન દરરોજ 04 શિફ્ટમાં યોજાવા જઈ રહી છે. પરીક્ષા કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ રિસ્પોન્સ ટેસ્ટ (CBRT) મોડમાં લેવામાં આવશે. GSSSB CCE પરીક્ષા માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણીનો સમાવેશ થાય છે. GSSSB CCE એડમિટ કાર્ડ 2024 માર્ચ 2024 ના છેલ્લા સપ્તાહમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in/ પર બહાર પાડવામાં આવશે….

GSSSB CCE ભરતી 2024- મહત્વની તારીખો

મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારો કે જેઓ GSSSB CCE 2024 પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા જઈ રહ્યા છે તેઓ GSSSB ભરતી 2024 માટેના સંપૂર્ણ સમયપત્રકથી વાકેફ હોવા જોઈએ. ભરતી ડ્રાઈવ માટેની તમામ મહત્વપૂર્ણ તારીખો GSSSB દ્વારા https://gsssb પર સૂચના pdf સાથે બહાર પાડવામાં આવી છે. gujarat.gov.in/. GSSSB CBRT પરીક્ષા 2024 01મી એપ્રિલથી 8મી મે 2024 દરમિયાન લેવામાં આવશે. નીચે આપેલા કોષ્ટકમાંથી મહત્વની તારીખો તપાસો….

GSSSB CCE ભરતી 2024- મહત્વની તારીખો

 • ઇવેન્ટ તારીખો
 • GSSSB ભરતી 2024 સૂચના પ્રકાશન તારીખ 03 જાન્યુઆરી 2024
 • GSSSB ભરતી 2024 ઓનલાઈન અરજી કરો 04મી જાન્યુઆરી 2024થી શરૂ થશે
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31મી જાન્યુઆરી 2024 (રાત્રે 11:59 વાગ્યે)
 • GSSSB એડમિટ કાર્ડ 2024 માર્ચ 2024 ના છેલ્લા અઠવાડિયે
 • GSSSB પરીક્ષા તારીખ 2024 01મી એપ્રિલથી 8મી મે 2024…

GSSSB CCE ભરતી 2024 સૂચના

GSSSB ભરતી 2024 વિગતવાર સૂચના pdf (જાહેરાત નંબર: GSSSB/202324/212) GSSSB જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, અને હેડ ક્લાર્કની જગ્યાઓ માટે ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB) દ્વારા https://gsssb.gujarat પર ઑનલાઇન બહાર પાડવામાં આવી છે. .gov.in/ 3જી જાન્યુઆરી 2024 ના રોજ. ઉમેદવારોને GSSSB CCE 2024 પરીક્ષા માટે અરજી કરતા પહેલા સૂચના pdf મારફતે જવા સૂચવવામાં આવે છે. GSSSB CCE ભરતી 2024 માટેની જાહેરાત ડાઉનલોડ કરવાની સીધી લિંક સંદર્ભ માટે નીચે શેર કરવામાં આવી છે.

GSSSB CCE ભરતી 2024 સૂચના PDF- ડાઉનલોડ કરવા માટે ક્લિક કરો

GSSSB CCE ખાલી જગ્યા 2024

ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB) એ વિવિધ ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B પોસ્ટ માટે 5554 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. જુનિયર ક્લાર્ક, સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, સ્ટેમ્પ ઇન્સપેક્ટર, કલેક્ટર ઓફિસ ક્લાર્ક અને અન્ય જગ્યાઓ માટે GSSSB CCE ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. સત્તાવાર GSSSB નોટિફિકેશન પીડીએફમાં ઉલ્લેખિત પોસ્ટ મુજબની વિગતવાર ખાલી જગ્યા નીચે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે….

GSSSB CCE ખાલી જગ્યા 2024

 1. પોસ્ટ્સ ખાલી જગ્યાઓ
 2. જુનિયર ક્લાર્ક (જુનિયર ક્લાર્ક) 2018
 3. સિનિયર ક્લાર્ક (સિનિયર ક્લાર્ક) 532
 4. હેડ ક્લાર્ક (હેડ ક્લાર્ક) 169
 5. ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (ઓફિસ એસિસ્ટન્ટ) 210
 6. જુનિયર ક્લાર્ક (જુનિયર ક્લાર્ક) 590
 7. ઓફિસ અધિક્ષક વર્ગ 3 02
 8. ઓફિસ અધિક્ષક વર્ગ 3 03
 9. સબ રજીસ્ટ્રાર ગ્રેડ 1 (સાબ રજીસ્ટ્રાર) 45
 10. સબ રજીસ્ટ્રાર ગ્રેડ 2 (સાબ રજીસ્ટ્રાર) 53
 11. સ્ટેમ્પ ઇન્સ્પેક્ટર 23
 12. સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક) 46
 13. મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (મદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી) 13
 14. સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક) 102
 15. કલેક્ટર ઓફિસ ક્લાર્ક (કલેક્ટર ઓફિસ સી ક્લાર્ક) 160
 16. ગૃહમાતા 06
 17. ગૃહપિત… 14
 18. મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી (સિસ્ટન્ટ ટ્રાઈબલ ડિવેલમેન્ટ ઓફિસર) 65
 19. મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (મદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી) 07
 20. મદદનીશ/આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર 372
 21. ડેપો મેનેજર (ગોડાઉન મેનેજર) 26
 22. જુનિયર આસિસ્ટન્ટ 08
  કુલ ખાલી જગ્યાઓ (કુલ જગ્યાઓ) 5554…
READ MORE   RRB Technician Recruitment 2024

GSSSB CCE 2024 ઓનલાઇન ફોર્મ

GSSSB CCE ભરતી 2024 માટેની ઓનલાઈન અરજી લિંક 04મી જાન્યુઆરી 2024ના રોજ ગુજરાત સબઓર્ડિનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GSSSB) ના અધિકૃત પોર્ટલ https://gsssb.gujarat.gov.in/ પર સક્રિય કરવામાં આવી છે. અરજીઓ માત્ર ઓનલાઈન જ સ્વીકારવામાં આવશે. નિર્ધારિત પાત્રતાના માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ઉમેદવારો 31મી જાન્યુઆરી 2024 સુધીમાં GSSSB CCE પરીક્ષા માટે તેમના યોગ્ય રીતે ભરેલા અરજી ફોર્મ સબમિટ કરે છે. અહીં અમે ઉમેદવારોની સરળતા માટે ઑનલાઇન એપ્લિકેશન લિંક પણ પ્રદાન કરી છે….

GSSSB CCE ભરતી 2024 પસંદગી પ્રક્રિયા

ગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી પોસ્ટ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી પસંદગી પ્રક્રિયાના તમામ તબક્કામાં ઉમેદવારના પ્રદર્શન પર આધારિત હશે. GSSSB પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા પાસ કરનાર તમામ ઉમેદવારોને પસંદગી પ્રક્રિયાના આગલા તબક્કા માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે. GSSSB ભરતી 2024 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

 • પ્રારંભિક પરીક્ષામુખ્ય પરીક્ષા
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • GSSSB CCE 2024 પરીક્ષા પેટર્ન

ઈચ્છુક અને લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ GSSSB ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા જઈ રહ્યા છે અને GSSSB CCE પરીક્ષાની તૈયારી કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે તેઓએ પરીક્ષાની પેટર્ન, પ્રશ્નોના પ્રકાર, પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવનાર વિષયો અને અન્ય વિગતો જાણવી જોઈએ. પરીક્ષા પેટર્ન ઉમેદવારોને પરીક્ષા માટે અસરકારક રીતે તૈયાર કરવામાં મદદ કરે છે. પ્રિલિમ પરીક્ષા અને મુખ્ય પરીક્ષા માટે GSSSB CCE પરીક્ષા પેટર્ન અહીં શેર કરવામાં આવી છે.

GSSSB CCE પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા પેટર્ન

 • GSSSB CBRT પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા 2024માં દરેક ખોટા જવાબ માટે 0.25 ગુણનું નેગેટિવ માર્કિંગ હશે.
 • કમ્પ્યુટર આધારિત ભરતી કસોટી પૂર્ણ કરવાનો સમયગાળો 60 મિનિટ (1 કલાક) છે.
 • પરીક્ષામાં 100 MCQ હશે જેમાં દરેક સાચા જવાબ માટે 1 માર્ક આપવામાં આવશે….
GSSSB CCE પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા પેટર્ન
 • પ્રશ્નોના વિભાગો નંબરની અવધિ
 • તર્ક ક્ષમતા 40 40 1 કલાક (60 મિનિટ)
 • ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યુડ 30 30
 • અંગ્રેજી ભાષા 15 15
 • ગુજરાતી 15 15
 • કુલ 100 100…

GSSSB CCE મુખ્ય પરીક્ષા પેટર્ન

 • CCE પ્રિલિમ પરીક્ષામાં લાયકાત મેળવનાર ઉમેદવારો જ મુખ્ય પરીક્ષામાં બેસવા માટે પાત્ર છે.
 • GSSSB મુખ્ય પરીક્ષાને આગળ ગ્રુપ A અને ગ્રુપ Bમાં વહેંચવામાં આવી છે
 • ગ્રુપ Aમાં 3 અને ગ્રુપ Bમાં 7 વિષયના પેપર હશે.
 • દરેક પરીક્ષા માટે ગ્રુપ Aમાં અલગથી 3 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવે છે, જો કે, CCE ગ્રુપ B મેન્સ પરીક્ષા 2024ને ઉકેલવા માટે 120 મિનિટનો સંચિત સમય છે….

SSSB CCE મુખ્ય પરીક્ષા પેટર્ન (ગ્રુપ A)

 • પેપર્સ માર્ક્સ સમયગાળો
 • ગુજરાતી ભાષા કૌશલ્ય 100 3 કલાક
 • અંગ્રેજી ભાષા કૌશલ્ય 100 3 કલાક
 • સામાન્ય અભ્યાસ 150 3 કલાક
 • કુલ 350 9 કલાક…

GSSSB CCE મુખ્ય પરીક્ષા પેટર્ન (ગ્રુપ B)

 • વિષયો ગુણ સમયગાળો
 • અંગ્રેજી 20 120 મિનિટ
 • ગુજરાતી 20
 • પોલિટી/પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન/RTI/CPS/PCA 30
 • ઇતિહાસ, ભૂગોળ, સંસ્કૃતિ વારસો 30
 • અર્થશાસ્ત્ર, પર્યાવરણ, વિજ્ઞાન અને ટેક. 30
 • વર્તમાન બાબતો અને તર્ક સાથે વર્તમાન બાબતો 30
 • તર્ક 40
 • કુલ 200…

GSSSB CCE 2024 પગાર માળખું

ગ્રૂપ-એ અને ગ્રુપ-બી પોસ્ટ્સ માટે નિમણૂક કરવામાં આવનાર ઉમેદવારોને GSSSB નોટિફિકેશન pdf માં ઉલ્લેખિત પોસ્ટ મુજબ માસિક પગાર/સ્ટાઇપેન્ડની આકર્ષક રકમ મળશે. માસિક પગારની સાથે ઉમેદવારોને ભથ્થા અને લાભો પણ આપવામાં આવશે. પોસ્ટ મુજબના પગારનું વિતરણ નીચે કોષ્ટકમાં આપવામાં આવ્યું છે…

GSSSB CCE પગાર વિગતો

 • પોસ્ટ્સ પગાર
 • જુનિયર ક્લાર્ક (જુનિયર ક્લાર્ક) રૂ. 26,000/-
 • સિનિયર ક્લાર્ક (સિનિયર ક્લાર્ક) રૂ. 26,000/-
 • હેડ ક્લાર્ક (હેડ ક્લાર્ક) રૂ. 40,800/-
 • ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (ઓફિસ એસિસ્ટન્ટ) રૂ. 26,000/-
 • ઓફિસ અધિક્ષક વર્ગ 3 રૂ. 40,800/-
 • ઓફિસ અધિક્ષક વર્ગ 3 રૂ. 40,800/-
 • સબ રજિસ્ટ્રાર ગ્રેડ 1 (સાબ રજિસ્ટ્રાર) રૂ. 40,800/-
 • સબ રજિસ્ટ્રાર ગ્રેડ 2 (સાબ રજિસ્ટ્રાર) રૂ. 40,800/-
 • સ્ટેમ્પ ઇન્સ્પેક્ટર રૂ. 40,800/-
 • સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (સમજકલ્યાણ નિરીક્ષક) રૂ. 40,800/-
 • મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (મદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી) રૂ. 49,600/
 • સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (સમજકલ્યાણ નિરીક્ષક) રૂ. 40,800/-
 • કલેક્ટર ઓફિસ ક્લાર્ક (કલેક્ટર ઓફિસ સી ક્લાર્ક) રૂ. 26,000/-
 • ચાંચીમાતા રૂ. 26,000/-
 • રૂ. 26,000/-
 • મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (મદનિશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી) રૂ. 49,600/
 • મદદનીશ/આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર રૂ. 26,000/-
 • ડેપો મેનેજર (ગોડાઉન મેનેજર) રૂ. 40,800/-
 • જુનિયર મદદનીશ રૂ. 26,000/-..
READ MORE   Talod Nagarpalika Recruitment for City Manager Posts 2024

GSSSB CCE 2024 અભ્યાસક્રમ

GSSSB એ ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B પોસ્ટ્સ માટે GSSSB CCE પરીક્ષા માટે વિગતવાર અભ્યાસક્રમ ફરીથી પ્રકાશિત કર્યો છે. GSSSB ભરતી 2024 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા જઈ રહેલા ઉમેદવારોને પરીક્ષા માટેના અભ્યાસક્રમના વિષયોની સંપૂર્ણ જાણકારી હોવી આવશ્યક છે. ઉમેદવારોના સંદર્ભ માટે, અમે નીચેના કોષ્ટકમાં મુખ્ય પરીક્ષા માટે GSSSB CCE 2024 અભ્યાસક્રમની ચર્ચા કરી છે….

GSSSB CCE 2024 પેપર- I ગુજરાતી ભાષા માટેનો અભ્યાસક્રમ

 • વિષય સબ ટોપિક
 • આપેલમાંથી કોઈપણ એક નિબંધ (આશરે 250 થી 300 શબ્દો) (વૈજ્ઞાનિક/વિશ્લેષણાત્મક સમસ્યા વિશે વિચારવું) (કુલ માર્ક 15)
 • વિચારોનું વિસ્તરણ આપેલ બેમાંથી કોઈપણ એક) વિચારો (આશરે 100 શબ્દો) (કુલ માર્ક 10)
 • સારાંશ તમારા પોતાના શબ્દોમાં આપેલ બ્લોક્સમાંથી લગભગ 1/3 નો સારાંશ આપો (કુલ માર્ક 10)
 • ગદ્ય સમીક્ષા આપેલ પેસેજના આધારે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબો લખો (કુલ માર્ક 10)
 • – ચાર વિષયો માટે નિવેદનો તૈયાર કરો (લગભગ 150 શબ્દોમાં) (કુલ માર્ક 10)
 • અભિનંદન, શુભેચ્છાઓ, અપીલ વગેરે લખવું (લગભગ 100 શબ્દોમાં (કુલ માર્ક 5)
 • નિબંધના મુદ્દા/સમસ્યાઓ (વિગતવાર રીતે પ્રસ્તુત સમસ્યાઓ) (લગભગ 200 શબ્દોમાં) (કુલ માર્ક 10)
 • લગભગ 200 શબ્દોમાં અહેવાલ લખો) (કુલ માર્ક 10)
 • ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી અનુવાદ (કુલ માર્ક 10)
 • ગુજરાતી વ્યાકરણ
 • સિદ્ધાંત અને તેની એપ્લિકેશન
 • કહેવતોનો અર્થ
 • માર્જિન વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેને ઓળખો
 • કવિતા ઓળખો
 • સુશોભનને ઓળખો
 • શબ્દોના સમૂહ માટે એક શબ્દ
 • અદાની શુઇ પાઊન્ડ
 • શુદ્ધ ભાષા ન લખો
 • સિંધી – ઉમેરો અથવા છોડી દો
 • ટેક્સ્ટની રચનાના ભાગો ટેક્સ્ટની વાક્યની રચનામાં ફેરફાર કરે છે  (કુલ ગુણ 10..

GSSSB CCE 2024 પેપર- II અંગ્રેજી ભાષા માટેનો અભ્યાસક્રમ

 • વિષયો સબ ટોપિક
 • પત્ર લખવું એ એક ઔપચારિક પત્ર છે જે કોઈ મુદ્દા વિશે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે છે.
 • આ મુદ્દાઓ રોજિંદી ઓફિસની બાબતો/ઓફિસમાં ઉભી થયેલી સમસ્યા/રેન્કના અધિકારી દ્વારા માંગવામાં આવેલ અભિપ્રાય/તાજેતરની ચિંતાઓ અંગેના મુદ્દાઓ સાથે
 • વ્યવહાર કરી શકે છે. વગેરે (લગભગ 150 શબ્દોમાં) (કુલ ગુણ 10)
 • અહેવાલ લેખન સત્તાવાર કાર્ય/ઘટના/ક્ષેત્ર સફર/સર્વેક્ષણ વગેરેનો અહેવાલ (લગભગ 200 શબ્દોમાં) (કુલ ગુણ 10)
 • વિઝ્યુઅલ માહિતી પર લખવું 10 ગ્રાફ/ઇમેજ/ફ્લો ચાર્ટ/સરખામણી/સરળ આંકડાકીય માહિતી વગેરેના ટેબલ પરનો અહેવાલ (લગભગ 150 શબ્દોમાં) (કુલ ગુણ 10)
 • ઔપચારિક ભાષણ એક ભાષણ (ઔપચારિક શૈલીમાં) જે ઔપચારિક કાર્યમાં વાંચવામાં આવે છે. આ ઉદ્ઘાટન ભાષણ, શૈક્ષણિક પરિસંવાદ/કોન્ફરન્સ, મહત્વનો ઔપચારિક
 • સમારોહ વગેરે હોઈ શકે છે (લગભગ 150 શબ્દોમાં) (કુલ ગુણ 5)
 • ચોક્કસ લેખન 300-શબ્દના પેસેજ માટે લગભગ 100 શબ્દોમાં ચોકસાઇ (કુલ ગુણ 20)
 • રીડિંગ કોમ્પ્રીહેન્સન લગભગ 250 શબ્દોનો વાંચન પેસેજ જે પછી ટૂંકા-જવાબ પ્રકારના પ્રશ્નો (કુલ ગુણ 10) આપવાના છે.
 • અંગ્રેજી વ્યાકરણ
 • કાળ
 • અવાજ
 • વર્ણન (પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ)
 • વાક્યોનું રૂપાંતર
 • લેખો અને નિર્ધારકોનો ઉપયોગ
 • પૂર્વનિર્ધારણનો ઉપયોગ
 • Phrasal ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ
 • રૂઢિપ્રયોગાત્મક અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ
 • વહીવટી શબ્દાવલિ
 • સમાનાર્થી/વિરોધી શબ્દો
 • એક શબ્દ અવેજી
 • સંયોજક ઉપકરણો/કનેક્ટિવ્સ/લિંકર
  લગાવે છે
 • હોમોનિમ્સ/હોમોફોન્સને ગૂંચવતા શબ્દો (કુલ ગુણ 10)…

GSSSB CCE 2024 પેપર- III જનરલ સ્ટડીઝ માટેનો અભ્યાસક્રમ

 • વિષયો સબ ટોપિક
 • ભારતનો ઇતિહાસ
 • સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ: લાક્ષણિકતાઓ, સ્થાનો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, કલા અને ધર્મ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ અને ગુજરાત વૈદિક યુગ- જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ, નંદ વંશ
 • મૌર્ય અને ગુપ્ત સામ્રાજ્યો
 • વિજયનગર રાજવંશ અને દક્ષિણ ભારતના મહત્વના રાજવંશો
 • ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો – તેમનો વહીવટ, કલા, સ્થાપત્ય, સાહિત્ય, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
 • શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ: તક્ષશિલા, નાલંદા અને વલભી
 • ભારતમાં યુરોપિયનોનું આગમન, 1757 થી 1856 સુધી ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનની સ્થાપના અને વિસ્તરણ, જમીન મહેસૂલ વ્યવસ્થા. કાયમી ભરતી, રૈયતવારી અને મહલવારી.
 • ભણતર પદ્ધતિ
 • 1857નો ભારતનો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ: 19મી સદીમાં ભારતમાં અને ગુજરાતમાં ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાની ચળવળો, ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પરિબળો,
 • ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • રાષ્ટ્રીય દ્રશ્ય પર મહાત્મા ગાંધીનો ઉદય અને ભારતના રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક જીવન પર તેમના વિચારો, સિદ્ધાંતો અને ઉપદેશોની અસર
 • સ્વતંત્રતા ચળવળ અને સ્વતંત્રતા પછીના એકીકરણમાં સરદાર પટેલની ભૂમિકા
 • ભારતમાં અને વિદેશમાં ભારતીય ક્રાંતિકારીઓ, આઝાદ ભારતીય સેના અને સુભાષ ચંદ્ર બોઝ
 • સ્વતંત્રતા પછીનું ભારત: દેશના રાજ્યોનું પુનર્ગઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ
 • સાંસ્કૃતિક વારસો
 • ભારતીય સંસ્કૃતિના મુખ્ય લક્ષણો અને તેના કલા સ્વરૂપો, સાહિત્ય શિલ્પ, અને સ્થાપત્ય પ્રાચીન સમયથી પ્રાચીન સમય સુધી; ભારતીય સમાજના મુખ્ય લક્ષણો
 • ભારતીય સિનેમા અને થિયેટર અને સમાજ પર તેની અસર
 • ગુજરાતની કલા અને હસ્તકલા
 • ગુજરાતી રંગભૂમિ
 • ગુજરાતની લોક સંસ્કૃતિ અને મૌખિક પરંપરા: તેનું મહત્વ, લાક્ષણિકતાઓ અને અસરો
 • ગુજરાતની દરિયાકાંઠાની સંસ્કૃતિ અને આદિવાસી સંસ્કૃતિ
 • ભૂગોળ
 • ગુજરાત અને ભારતના ભૌતિક લક્ષણો અને સંસાધનોનો અભ્યાસ: મુખ્ય
 • જમીન સ્વરૂપો, આબોહવા, માટી, ખડકો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પતિ,
 • ખનિજો અને જળ સંસાધનો
 • આર્થિક ઇતિહાસ: પ્રાથમિક, તૃતીય, તૃતીય અને ચતુર્થાંશ
 • સામાજિક અને વસ્તી વિષયક ભૂગોળ
 • વિકાસલક્ષી અને પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ, ટકાઉ વિકાસ, વૈશ્વિકરણ; તેની સામાજિક અને આર્થિક અસરો, સ્માર્ટ સિટી અને ઉકેલો કુદરતી આફતો, કાર્બન ઉત્સર્જન, પ્રદૂષણ
 • આપત્તિ વ્યવસ્થાપન. આબોહવા પરિવર્તન અને પર્યાવરણીય અધોગતિની સમસ્યાઓ માટે વૈશ્વિક પ્રતિસાદ: મુખ્ય સંધિઓ અને સંમેલનો….
 • વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
 • બહેતર માનવ જીવન માટે વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી અને નવીનતાને એકીકૃત કરવી, રોજિંદા જીવનમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી: વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ભારતનું
 • યોગદાન, પડકારો અને અવરોધો
 • અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો ફેલાવો, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની ભૂમિકા અને અવકાશ
 • ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેક્નોલોજી (ICT) એ મહત્વ, લાભો અને પડકારો, ઇ-ગવર્નન્સ અને ભારત સંબંધિત નીતિઓ, સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર સુરક્ષા છે
 • ભારતના અવકાશ કાર્યક્રમો, વર્તમાન અને ભાવિ ઉર્જા નીતિ, અને ભારતની પરમાણુ નીતિ સંરક્ષણ સેવાઓમાં ટેકનોલોજીનું મહત્વ, લાભો અને પડકારો
 • વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ભારતીયોની સિદ્ધિઓ,
 • વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારો સંબંધિત બાબતો
  અને ટેકનોલોજી
 • ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બંધારણ
 • ભારતનું બંધારણ અને તેના મુખ્ય લક્ષણો
 • ભારતની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોના કાર્યો અને ફરજો
 • રાજ્યોમાં રાજ્યપાલના સંઘીય માળખાને લગતા મુદ્દાઓ અને પડકારો
 • કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનું વિભાજન (કેન્દ્રીય સૂચિ. રાજ્ય સૂચિ, સમવર્તી સૂચિ) મુદ્દાઓ અને પડકારો
 • મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય સુધારાઓ
 • બંધારણીય સંસ્થાઓ અને તેમની ભૂમિકા
 • સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાઓ – માળખું. કાર્યકારી શાસન. સત્તાઓ અને વિશેષ અધિકારક્ષેત્રો અને સંબંધિત વિષયો
 • ભારતમાં ન્યાયતંત્ર – માળખું અને કામગીરી, કટોકટી, ન્યાયિક સમીક્ષા, જાહેર અરજીઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ અને બંધારણીય સુધારાઓ.
 • પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન અને ગવર્નન્સ
 • અર્થ, પ્રકૃતિ અને જાહેર વહીવટનું કાર્યક્ષેત્ર, ભારતમાં ઉત્ક્રાંતિ, બ્રિટિશ શાસનનો વારસો
 • લોકશાહીમાં નાગરિક સેવાની ભૂમિકા
 • સરકારી નીતિઓ અને હસ્તક્ષેપ, અમલીકરણ મુદ્દાઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રોના વિકાસને લગતી સમસ્યાઓ
 • વિકાસ પ્રક્રિયા – નાગરિક સમાજ, બિન-સરકારી સંસ્થાઓ અને અન્ય હિતધારકો, વૈધાનિક, નિયમનકારી અને વિવિધ અર્ધ-ન્યાયિક સંસ્થાઓની ભૂમિકા.
 • સુશાસન અને ઈ-ગવર્નન્સ-પારદર્શિતા, જવાબદેહી અને શાસનમાં સંવેદનશીલતા – બિલ ઓફ રાઈટ્સ, રાઈટ ટુ ઈન્ફોર્મેશન, પબ્લિક સર્વિસ એક્ટ અને આ સર્વેની તેની
 • અસરો, સામાજિક સંશોધન અને તેનું મહત્વ
 • અધિકારો સંબંધિત મુદ્દાઓ (માનવ અધિકાર, મહિલા અધિકાર, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના અધિકારો, બાળકોના અધિકારો) વગેરે.
 • મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, એજન્સીઓ, વિવિધ સંસ્થાઓ અને તેમનું માળખું…
 • જાહેર સેવામાં શિસ્ત
 • નૈતિકતા અને માનવીય ક્રિયાપ્રતિક્રિયા: સાર, નિર્ધારકો અને માનવ વર્તન પર અસરો/અસર, પરિણામો, નીતિશાસ્ત્રના પરિમાણો, વ્યક્તિગત અને જાહેર સંબંધોમાં નૈતિકતા,
 • જાહેર સેવાઓમાં નીતિશાસ્ત્ર, સત્યતા અને જવાબદારી-માહિતીનો અધિકાર કાયદો, જાહેર સેવા અધિનિયમ અને તેની અસરો
 • વલણ: મૂળભૂત તત્વો, કાર્યો; વિચારો અને વર્તન/વર્તન અને સંબંધો પર તેની અસર. પાત્ર અને રાજકીય
 • વલણ; સામાજિક પ્રભાવ અને સમજાવટ/પ્રમોશનની ભૂમિકા
 • ભાવનાત્મક બુદ્ધિ: ખ્યાલ. મેનેજમેન્ટ અને ગવર્નન્સમાં તેની ઉપયોગિતા અને એપ્લિકેશન્સ
 • માનવીય મૂલ્યો: મૂલ્યો વિશે નાગરિકોને શિક્ષિત કરવામાં કુટુંબ, સમાજ અને શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની ભૂમિકા
 • નૈતિકતા-સંબંધિત મુદ્દાઓ અને પડકારો સિસ્ટમ, લોકપાલ, લોકાયુક્ત
 • ઉપરોક્ત હુકમને લગતી બાબતનો કેસ સ્ટડી (1-5).
 • ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન
 • ભારતીય અર્થતંત્ર: ભારતમાં આયોજન પ્રથાનો ઉદભવ અને વિકાસ, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની આર્થિક કામગીરી, ગતિશીલતા, પડકારો, નવી પહેલો, સુધારાઓ, વગેરે.
 • મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ, વિકાસ અને સામાજિક ક્ષેત્રની પહેલ. નીતિ આયોગના ઉદ્દેશ્યો, બંધારણ અને કાર્યો સામાજિક ઓડિટ કૃષિ, ઉદ્યોગો, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર.
 • ફાઇનાન્સ અને બેંકિંગ કન્સેપ્ટ્સ, સ્ટ્રક્ચર અને રોલ માટે રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક. નાણાકીય નીતિ અને નાણાકીય નીતિ
 • ભારતીય જાહેર નાણાં: ભારતીય કર પ્રણાલી, જાહેર ખર્ચ, જાહેર દેવું, ખાધ અને ભારતીય અર્થતંત્રમાં સહાય, કેન્દ્ર; અને રાજ્યના નાણાકીય સંબંધો. અર્થતંત્રના વિવિધ સૂચકાંકો,
 • જાહેર વહીવટમાં સામેલ ભારતીય મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાઓ
 • ગ્રામીણ વિકાસ અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર- પડકારો અને નીતિઓ; ભારતમાં રોજગાર નીતિઓ/યોજનાઓ
 • બાહ્ય ક્ષેત્ર: પ્રવાહો, માળખું અને વિદેશી વેપારની દિશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સુધારણા વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણ (FII) અને વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI)
 • ગુજરાતનું અર્થતંત્ર- એક ઝાંખી; ભારત અને અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાતની અર્થવ્યવસ્થા, આર્થિક અને સામાજિક માળખાકીય વિકાસ નીતિઓ, ગુજરાતમાં
 • સહકારી ચળવળ અને જીવનના સામાજિક-આર્થિક પાસાઓ પર તેની અસર
 • ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: પાવર, બંદરો, રસ્તાઓ, એરપોર્ટ, રેલ્વે, દૂરસંચાર. સામાજિક અસર આકારણી.
 • પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વની ઘટનાઓ….

GSSSB Clerk Recruitment 2024

Leave a Comment